سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان نهضت سوادآموزی 
ریاست و نمایندگی ولی فقیه 
1361/01/01 
1389/12/01 
علمی و اجرائی